Lana Orlić Brozić

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti +385 51 855 600 +385 51 854 840 Novi put 2
51521 Punat
Hrvatska
ponedjeljak – petak (07:00 – 15:00) Odsjek za financije, društvene i imovinsko-pravne poslove

Zahtjevi

 • Doznaka financijskih sredstava
 • Isplata novčane pomoći za novorođeno dijete
 • Jednokratna naknada
  Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koji zbog trenutačnih okolnosti (npr. bolest, smrt člana obitelji, elementarna nepogoda, gubitak posla i sl.) nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe. Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi. Jednokratna naknada može se priznati u naravi ako Socijalno vijeće procjeni da postoji osnovana pretpostavka da korisnik naknadu neće koristiti namjens
 • Mjesečna novčana naknada
  Mjesečna novčana naknada je novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Pravo na mjesečnu novčanu naknadu iznosi 100,00 €. Pravo na mjesečnu novčanu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.
 • Naknada prijevoza djece s poteškoćama u razvoju
  Pravo na naknadu troškova prijevoza djece s teškoćama i osoba s invaliditetom može se priznati, ako nema osiguran prijevoz po drugoj osnovi, roditelju djeteta s teškoćama ili odrasloj osobi s invaliditetom koje radi školovanja ili osposobljavanja za samozbrinjavanje mora putovati izvan mjesta svog prebivališta. Pravo se priznaje za relaciju Punat – Rijeka – Punat.
 • Naknada troškova boravka djece u predškolskoj ustanovi
  Pravo na plaćanje cjelodnevnog boravka u predškolskim ustanovama ostvaruju djeca iz obitelji koja ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda, a oba roditelja su zaposlena. Iznimno, ovo pravo mogu ostvariti i djeca iz obitelji u kojima je jedan roditelj nezaposlen, ako je zbog posebnih prilika u obitelji (npr. bolest, loša socijalno-materijalna situacija) bolje za dijete da boravi u predškolskoj ustanovi.
 • Naknada troškova javnog prijevoza za učenike srednjih škola i redovite studente
  Pravo na naknadu troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola te redovitih studenata za tekuću školsku/akademsku godinu ostvaruju učenici i studenti čije obitelji ispunjavaju socijalni uvjet ili uvjet prihoda. Pravo se odnosi na troškove prijevoza u javnom prometu na relacijama od prve stanice na kopnu do sjedišta škole unutar Primorsko-goranske županije te na studentske terminske mjesečne autobusne karte.
 • Naknada troškova najamnine
  Pravo na naknadu troškova najamnine ostvaruje samac ili kućanstvo koje ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda, kao i druge uvjete utvrđene Odlukom o socijalnoj skrbi. Pravo se priznaje u iznosu do najviše 200 € mjesečno, a ako je trošak najamnine manji od utvrđenog iznosa, pravo se priznaje u iznosu stvarnog troška najamnine.
 • Naknada troškova školske marende i ručka u produženom boravku
  Pravo na naknadu troškova školske marende i ručka u produženom boravku priznaje se roditelju djeteta, polaznika osnovne škole, iz obitelji koja ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda, kao i druge uvjete propisane Odlukom o socijalnoj skrbi. Roditelju djeteta s poteškoćama u razvoju priznaje se pravo na naknadu troškova školske marende bez obzira na socijalni i/ili uvjet prihoda.
 • Naknada usluge smještaja u učeničkom ili studentskom domu ili naknadu troškova najamnine
  Pravo na naknadu usluge smještaja u učeničkom ili studentskom domu te troška najamnine u privatnom smještaju priznaje se redovnom učeniku ili studentu, čije kućanstvo ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda. Naknada usluge smještaja i troška najamnine iznosi 50% ukupnog iznosa navedene usluge, a najviše do iznosa od 130 € mjesečno.
 • Naknada za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja
  Pravo na naknadu za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruje korisnik: - čija mirovina ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine u Republici Hrvatskoj, - koji ne ostvaruje prihod po drugoj osnovi, - koji ima ugovorenu i aktivnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja u trenutku podnošenja zahtjeva.
 • Naknada za troškove ogrjeva
 • Naknada za troškove stanovanja
  Troškovi stanovanja odnose se na komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima. Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku koji ispunjava socijalni uvjet.
 • Naknada za uzdržavanje
  Pravo na naknadu za uzdržavanje može ostvariti samac ili kućanstvo koje ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda te nema sredstva za uzdržavanje, a nije ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima ili imovinom. Temeljem rješenja o ostvarivanju prava na naknadu za uzdržavanje, Općina Punat će s korisnikom zaključiti Ugovor o doživotnom uzdržavanju kojim će se utvrditi međusobni odnosi, a temeljem kojeg Općina Punat ima pravo na zabilježbu tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama.
 • Novčana nagrada sportašima
  Općina Punat novčano nagrađuje sportaše s područja općine Punat za postignute rezultate na pojedinačnim ili ekipnim natjecanjima na državnim, europskim i svjetskim prvenstvima te na Olimpijskim igrama.
 • Novčana pomoć za kupnju udžbenika
  Pomoć za kupnju udžbenika učenicima srednjih škola