Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora

Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona („Narodne novine „ broj 26/15) koji je stupio na snagu dana 17. ožujka 2015. godine, uveden je, između ostalog, institut upravnog ugovora kojim se poreznim obveznicima omogućava namirenje poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora odnosno plaćanje cijelog iznosa glavnice i kamata najdulje u 24 mjesečna anuiteta uz obračun pripadajuće zakonske zatezne kamate na iznos reprogramirane glavnice duga. Upravni ugovor sklapa se u pisanom obliku, slobodnom voljom sudionika porezno – dužničkog odnosa. Upravni ugovor može se sklopiti za javna davanja sukladno članku 1. Odluke o kriterijima,

mjerama i procedurama naplate i otpisa potraživanja Općine Punat.

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, poštom, e-mailom ili online obrazac

Obrasci

Poveznice

  • Odluka o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Punat

    Odlukom se utvrđuju kriteriji, mjere naplate te propisuju procedure naplate dospjelih potraživanja kao i kriteriji za otpis dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Punat s osnove javnih davanja kao što su prihodi od: komunalne naknade i komunalnog doprinosa,

    prihodi od općinskih poreza (poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku ili naziv, poreza na potrošnju i poreza na javne površine i drugi prihodi čije je utvrđivanje i/ili naplata prema posebnim propisima u nadležnosti Općine Punat

Životne situacije

  • Financije
    Novčane potpore, subvencije, sufinanciranje, porezi, doprinosi, dugovanja