Pitanja i odgovori App_Themes/Default/Images/help.png

Ovdje možete pronaći često postavljana pitanja prema temi. Kliknite na temu koja Vas interesira i pojavit će Vam se pitanje i odgovor.

 • Autobusne veze i karte

  Gdje mogu provjeriti vozni red autobusa, rezervirati i kupiti karte?

  Pitanje

  Gdje mogu provjeriti vozni red autobusa, rezervirati i kupiti karte?

  Odgovor

  Vozni red autobusa kao i online rezervacija i kupovina karata može se obaviti putem službene stranice Autotransa: https://www.autotrans.hr/hr-hr/naslovna

 • DAVANJE INFORMACIJA KOJE SADRŽE OSOBNE PODATKE OPĆINSKIM VIJEĆNICIMA

  Smiju li se vijećnicima Općinskog vijeća davati informacije koje sadrže osobne podatke trećih osoba?

  Pitanje

  Smiju li se vijećnicima Općinskog vijeća davati informacije koje sadrže osobne podatke trećih osoba?

  Odgovor

  Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), u članku 15. stavku 2. točki 4. propisuje da tijela javne vlasti mogu ograničiti pravo na pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. Prije donošenja takve odluke tijelo javne vlasti dužno je provesti test razmjernosti i javnog interesa koji je propisan člankom 16. navedenog Zakona, kojim procjenjuje hoće li objavljivanje tih informacija biti u interesu javnosti ili bi od njihovog objavljivanja bilo više štete nego koristi po zaštićene interese.

  Zakonom o pravu na pristup informacijama propisuje se jednaka dostupnost informacija svim osobama, a u odnosu na činjenicu da informaciju traži općinski vijećnik, potrebno je razmotriti i odredbu članka 39. Statuta Općine Punat, kojom je propisano da općinski vijećnici imaju pravo tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od tijela Općine, te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge. U tom slučaju bi dostupnost informacija bila omogućena isključivo općinskim vijećnicima temeljem Statuta Općine Punat, stoga se tada, sukladno članku 1. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, ne bi primjenjivale odredbe navedenog Zakona. Pri tome je potrebno uzeti u obzir svrhu davanja podataka te propis kojim se uređuje postupanje s osobnim podacima i vođenje zbirki osobnih podataka što znači da ukoliko se utvrdi da javni interes preteže nad potrebom zaštite osobnih podataka zbog opravdanih razloga, na primjer korupcije, općinskom vijećniku treba omogućiti podatke za konkretnu osobu.

  Izvor: Povjerenik za informiranje, Mišljenje KLASA:008-08/16-01/117

 • DDD mjere

  Tko je na području Općine Punat ovlašten obavljati poslove dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije?

  Pitanje

  Tko je na području Općine Punat ovlašten obavljati poslove dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije?

  Odgovor

  Na području Općine Punat poslovi provođenja DDD mjera u 2017. godini, dodijeljeni su putem provedenog natječaja "Dezinsekciji" d.o.o. Rijeka.

  Kontakt podaci: 51000 Rijeka, Brajšina 13

  Tel: (051) 506-920; Fax: (051) 512-769

  e-mail: dezinsekcija@ri.t-com.hr

 • DIMNJAČAR

  Kome se obratiti u slučaju potrebe za dimnjačarskim poslovima?

  Pitanje

  Kome se obratiti u slučaju potrebe za dimnjačarskim poslovima?

  Odgovor

  Dimopromet d.o.o. Zagreb

  Mensur Bajrektarević – vlasnik, majstor dimnjačar

  Tel. 01/660-41-43

  Mob1. 098/981-6266

  Mob2. 098/981-6277

  Email: dimopromet@dimopromet.hr

 • Dolasci i polasci zrakoplova

  Gdje mogu provjeriti vrijeme dolazaka i polazaka zrakoplova u Zračnu luku Rijeka?

  Pitanje

  Gdje mogu provjeriti vrijeme dolazaka i polazaka zrakoplova u Zračnu luku Rijeka?

  Odgovor

  Polaske i dolaske zrakoplova s i na Aerodrom "Rijeka" pronaći ćete na službenoj stranici Zračne luke Rijeka uz mnoštvo drugih korisnih informacija.

  http://www.rijeka-airport.hr/

 • DOSTAVA INFORMACIJA ILI OBJAVA LISTA DUŽNIKA

  Smiju li se davati informacije o osobama koje su dužnici Općini Punat po nekoj osnovi i da li se takve informacije smiju javno objavljivati?

  Pitanje

  Smiju li se davati informacije o osobama koje su dužnici Općini Punat po nekoj osnovi i da li se takve informacije smiju javno objavljivati?

  Odgovor

  Vezano za Listu dužnika po određenoj osnovi utvrđeno je da su imena i prezimena fizičkih osoba koji su dužnici, te njihove adrese zaštićeni osobni podaci i da u odnosu na iste ne prevladava javni interes. Ono što bi se moglo omogućiti uvid i to ukoliko tijelo javne vlasti posjeduje kao izrađene informacije su primjerice podaci o ukupnom broj dužnika po nekoj osnovi, minimalnom, maksimalnom i prosječnom iznosu dugovanja, minimalnom, maksimalnom i prosječnom vremenu prekoračenja izvršenja obveze, poduzetim mjerama za naplatu duga, odluke i planirane mjere po pitanju naplate dugovanja i slično, ali ne i imena i prezimena i adrese fizičkih osoba.

  Budući da kod pravnih osoba nema zaštite osobnih podataka utvrđeno je da treba omogućiti slobodan pristup informacijama o pravnim osobama koje su dužnici.

  Izvor: Povjerenik za informiranje, Rješenje KLASA: UP/II-008-07/14-01/314

 • DOSTUPNOST GRAĐEVINSKIH DOZVOLA I PRATEĆE DOKUMENTACIJE TREĆIM OSOBAMA

  jesu li građevinska i uporabna dozvola, kao i dokumenti na temelju čega su doneseni, dokumenti koji se mogu dobiti putem Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13, 85/15)?

  Pitanje

  jesu li građevinska i uporabna dozvola, kao i dokumenti na temelju čega su doneseni, dokumenti koji se mogu dobiti putem Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13, 85/15)?

  Odgovor

  Na pitanje može li se građevinska i uporabna dozvola, kao i dokumenti na temelju čega su doneseni, omogućiti temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama, ne može se odgovoriti s da ili ne, budući da o svakom pojedinom slučaju ovisi kakav će biti odgovor te je u svakom pojedinom slučaju prvostupanjsko tijelo dužno samostalno riješiti zahtjev za pristup informacijama primjenjujući važeće zakonske odredbe.

  Zakonom o gradnji (NN 153/13) je, primjerice, regulirano izdavanje građevinske dozvole. Ovisno traži li je pravna ili fizička osoba te ovisno traži li je za građevinu privatne ili javne namjene ovisi hoće li se i u kojem opsegu primjenjivati izuzeci propisani Zakonom o pravu na pristup informacijama, poput izuzimanja osobnih podataka iz zatražene informacije; hoće li se možda u nekim slučajevima primijeniti test javnog interesa ili će možda čitav dokument biti javno dostupan.

  Isto tako, o svakom pojedinom slučaju ovisi da li se određeni dokumenti koji se prilažu zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole smatraju javnim dokumentima. Primjerice, arhitektonski projekt možemo smatrati intelektualnim vlasništvom, budući da se može podvesti pod definiciju autorskog djela.

  Nadalje, člankom 84. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) je propisano obavještavanje stranaka i osoba s pravnim interesom o tijeku postupka i razgledavanju spisa.

  Vezano uz navedenu odredbu, člankom 1. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama je propisano kako se odredbe ovog Zakona ne primjenjuju na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.

  Drugim riječima, s obzirom da je postupak pribavljanja dozvola za gradnju upravni postupak, potrebno je razmotriti dostupnost informacija strankama i drugim osobama koje imaju pravni interes, temeljem članka 84. Zakona o općem upravnom postupku, što znači da se tada neće primjenjivati odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

  Izvor: Povjerenik za informiranje, Mišljenje KLASA: 008-08/16-01/43

 • Grobna mjesta

  Kome i kako predati zahtjev za dodjelu grobnog mjesta u Puntu i Staroj Baški?

  Pitanje

  Kome i kako predati zahtjev za dodjelu grobnog mjesta u Puntu i Staroj Baški?

  Odgovor

  Zahtjev za dodjelu grobnog mjesta na grobljima u Puntu i Staroj Baški predaje se Upravi groblja u KD "ČRNIKA" d.o.o. Punat.

  Obrazac zahtjeva:

 • INFORMACIJE

  Što jest, a što nije informacija u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama?

  Pitanje

  Što jest, a što nije informacija u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama?

  Odgovor

  Odredba članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, određuje da bi u trenutku podnošenja zahtjeva zatražena informacija treba postojati kao izrađena informacija u posjedu tijela javne vlasti.

  Naime, člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je kako je „informacija“ svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

  Dakle citirana zakonska definicija informacije ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da daje odgovore na pitanja, sastavlja izjave, tumači propise ili da obavlja dodatne aktivnosti; pristup informacijama u zakonskom smislu znači dobivanje preslike gotove informacije koju tijelo javne vlasti posjeduje, primjerice određenog dokumenta.

  Izvor: Povjerenik za informiranje, Mišljenje KLASA: 008-08/16-01/04

 • INFORMACIJE O ZAPOSLENIMA U OPĆINI PUNAT

  Koje informacije o zaposlenima u JUO Općine Punat predstavljaju informacije od javnog interesa, a koje su zaštićene Zakonom o zaštiti osobnih podataka?

  Pitanje

  Koje informacije o zaposlenima u JUO Općine Punat predstavljaju informacije od javnog interesa, a koje su zaštićene Zakonom o zaštiti osobnih podataka?

  Odgovor

  Informacijama od javnog interesa o zaposlenima u Općini Punat koje ne predstavljaju zaštićene osobne podatke su: ime i prezime, naziv radnog mjesta, stručna sprema te podatak o iznosu bruto plaće.

  Za sve ostale podatke potrebno je, temeljem provedenog testa razmjernosti iz članka 16. Zakona o pravu na pristup informacijama, razlučiti trebaju li se štititi temeljem odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst) ili u odnosu na zaštitu osobnih podataka preteže javni interes te u ovisnosti o provedenom testu razmjernosti i javnog interesa donijeti odluku (djelomično omogućiti pristup informaciji, uz obvezu donošenja rješenja ili rješenjem odbiti ili odbaciti zahtjev).

  Što se tiče uvida u osobni dosje zaposlenika, osoba može dobiti uvid samo u vlastiti osobni dosje zaposlenika i to temeljem odredbi članka 19. Zakona o zaštiti osobnih podataka, a ne temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama jer se u tom slučaju radi o uvidu u osobne podatke koje o zaposlenicima prikuplja i vodi poslodavac, o čemu je potrebno obavijestiti podnositelja.

  Izvor: Povjerenik za informiranje: Mišljenje KLASA: 008-08/16-01/66

 • Izgradnja i uređenje grobnica na groblju

  Pod kojim uvjetima se mogu obavljati radovi na uređenju i izgradnji grobnica na grobljima u Puntu i Staroj Baški

  Pitanje

  Pod kojim uvjetima se mogu obavljati radovi na uređenju i izgradnji grobnica na grobljima u Puntu i Staroj Baški

  Odgovor

  Prije radova na uređenju i izgradnji grobova odnosno nadgrobnih spomenika, korisnik grobnog mjesta mora ishoditi pismenu dozvolu KD "Črnika" d.o.o. Punat - Uprave groblja vezano za oblik i način izvedbe istog.

  Pravne osobe i ovlašteni obrti kojima je povjereno izvođenje radova na groblju dužni su ishoditi odobrenje i uplatiti pristojbu za izvođenje radova Upravi groblja.

  Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih objekata mogu se obavljati samo nakon prethodne prijave početka radova Upravi groblja.

  Uprava groblja će zabraniti rad onom izvođaču radova koji započne s radom bez prethodne dozvole ili ukoliko se radovi izvode u suprotnosti s dobivenom dozvolom.

 • Izvođenje građevinskih radova

  Do kada se mogu izvoditi građevinski radovi na području Općine Punat?

  Pitanje

  Do kada se mogu izvoditi građevinski radovi na području Općine Punat?

  Odgovor

  Poštovana gđo. Vuković,

  Građevinski radovi na području Općine Punat mogu se izvoditi do 1. lipnja 2019. godine sukladno Odluci o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini.

  Odluka je objavljena u "Službenim novinama PGŽ" broj 42/18

  Poveznica: http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=39213

  Službenik za informiranje Općine Punat

 • JAVNI BILJEŽNICI

  Koji su javni bilježnici najbliže mještanima Punta i Stare Baške?

  Pitanje

  Koji su javni bilježnici najbliže mještanima Punta i Stare Baške?

  Odgovor

  Javni bilježnik MILJENKA KATUNAR ZRINSKI

  Trg Josipa Bana Jelačića, Krk

  Tel/Fax: 051/520-536

  Email: katunar.zrinski@hi.t-com.hr

  Radno vrijeme:

  Svaki dan 08:00 - 15:00

  i

  Javni bilježnik AMIRA PREDOVAN

  Kralja Tomislava 3, Krk

  Tel: 051/563-745

  Fax: 051/563-746

  Mob: 091 50 90 717

  Email: notar@notar-predovan.hr

  Radno vrijeme:

  Pon. i srijeda 8:00 - 15.30

  Uto. i čet. 8:00 - 17:00

  Petak od 8:00 - 15:00

 • kastracija mačaka

  Zanima me dali planirate ove godine pomoći oko kastracije mačaka?Bliži se Veljača i trebalo bi žurno odraditi sa Veterinarskom stanicom u Krku.

  Pitanje

  Zanima me dali planirate ove godine pomoći oko kastracije mačaka?Bliži se Veljača i trebalo bi žurno odraditi sa Veterinarskom stanicom u Krku.

  Odgovor

  Općina Punat u svojem proračunu ima osigurana sredstva za ovu namjenu. Zamišljeno je da jedan mještanin Punta ili Stare Baške može kastrirati/sterilizirati jednu macu.

 • Kvarovi javne rasvjete

  Kome prijaviti kvarove javne rasvjete?

  Pitanje

  Kome prijaviti kvarove javne rasvjete?

  Odgovor

  Za održavanje i popravak kvarova javne rasvjete na području općine Punat zadužena je tvrtka Ponikve Eko otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk.

  Kvarovi se zaduženoj tvrtki prijavljuju na telefon +385(0)51 654-600 (dežrna služba-dispečarski centar) ili na e-mail: info@ponikve.hr

  Kod svake prijave potrebno je navesti:

  1. Ime i prezime prijavitelja

  2. Kontakt telefon prijavitelja

  3. Lokaciju kvara (najbližu adresu u blizini svjetiljke ili šifru stupa ako postoji)

  Gore navedeni podaci su potrebni kako bi djelatnici na terenu mogli locirati kvar ili kontaktirati prijavitelja ukoliko nisu sigurni o kojoj se točno lokaciji radi.

  Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

 • Odvoz elektroničkog otpada

  Besplatni odvoz elektroničkog otpada?

  Pitanje

  Besplatni odvoz elektroničkog otpada?

  Odgovor

  Za sve što radi na struju ili baterije odmah nazovite ovlaštenog sakupljača koji će u najkraćem roku doći besplatno preuzeti vaš elektronski otpad.

  Preuzimanje EE otpada možete ostvariti pozivom na brojeve:

  0800 444 110; (051) 251 856, 099 744 1006 ili

  slanjem SMS poruke na broj 098 444 110 ili

  slanjem poruke na e-mail: eeotpad.ri@gmail.com

  ili ispunjavanjem obrasca na stranici: www.eeotpad.com

 • Otočne iskaznice za pomorski promet

  Da li imam pravo na otočnu iskaznicu za pomorski promet i gdje je mogu zatražiti?

  Pitanje

  Da li imam pravo na otočnu iskaznicu za pomorski promet i gdje je mogu zatražiti?

  Odgovor

  Otočne iskaznice za povlašteni prijevoz fizičkih osoba te vinjete za vozila ostvaruju stanovnici hrvatskih otoka.

  Zahtjev za ostvarivanje ovih prava možete predati na za to predviđenim obrascima u Poštanskom uredu Punat.

  OBRASCI ZAHTJEVA I INFORMACIJE:

 • Plovidbeni redovi

  Gdje se mogu pronaći redovi plovidbe trajekata s Krka na Cres i Rab?

  Pitanje

  Gdje se mogu pronaći redovi plovidbe trajekata s Krka na Cres i Rab?

  Odgovor

  Plovidbeni red kao i cijene trajektnog prijevoza mogu se provjeriti na web stranici Jadrolinije: http://www.jadrolinija.hr/

  Osim gornje mogućnosti, red plovidbe možete provjeriti i putem govornog automata:

  RED PLOVIDBE - GOVORNI AUTOMAT

  tel: 060 321 321

  Cijena: 1,74 kn/min (fiksni), 2,96 kn (mobilni)

  PDV uključen

 • Pražnjenje septičkih jama

  Kome se obratiti za slučaj potrebe pražnjenja septičkih jama?

  Pitanje

  Kome se obratiti za slučaj potrebe pražnjenja septičkih jama?

  Odgovor

  Za čišćenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i sabirnih jama obratiti se http://www.ponikve.hr/kontakt

 • Sječa stabala

  Kome se može obratiti za sječu stabala (borovi) u dvorištu obiteljske kuće u Puntu i koje su cijene za navedene radove.

  Pitanje

  Kome se može obratiti za sječu stabala (borovi) u dvorištu obiteljske kuće u Puntu i koje su cijene za navedene radove.

  Odgovor

  Za usluge sječe stabala i granja unutar okućnice te cijene takvih usluga obratite se KD "ČRNIKA" d.o.o. Punat

  Adresa: Obala 72, 51521 Punat tel:+385 51 855 265 e-mail: info@kd-crnika.hr

 • Turistička ambulanta

  Postoji li u Puntu turistička ambulanta?

  Pitanje

  Postoji li u Puntu turistička ambulanta?

  Odgovor

  Turistička ambulanta - Punat

  Pod topol 2

  Tel.: +385 51 854 011

  Radno vrijeme:

  Parni dani: 14:30 - 20:30 sati

  Neparni dani: 08:00 - 13:00 sati, četvrtkom zatvoreno, sub, ned i praznikom 09:00 - 12:00 i 18:00 - 20:30 sati

 • Zbrinjavanje azbesta

  Kome se obratiti za zbrinjavanje azbestnog otpada?

  Pitanje

  Kome se obratiti za zbrinjavanje azbestnog otpada?

  Odgovor

  U okviru javne usluge skupljanja komunalnog otpada, od svakog građanina (ne privrednih subjekata) Ponikve eko otok Krk d.o.o. smije primiti do 200 kg glomaznog otpada tijekom 6 mjeseci (u tih 200 kg ulaze i azbestne ploče).

  Sve količine iznad navedenog moraju se zbrinjavati putem ovlaštenih osoba (Metis, Dezinsekcija, Kemis...) Trenutna cijena iznosi oko 1,80 kn po kilogramu.

  Ponikve eko otok Krk d.o.o. niti smije niti ima osigurana sredstva za zbrinjavanje azbesta.

  Stoga vas molimo da se za zbrinjavanje azbesta obratite ovlaštenim osobama za zbrinjavanje

  Kontakti:

  Metis 0995409030

  Dezinsekcija 098468710

  Kemis 012406301